1894 Bulgaria 5 Leva Crown Sized Silver

See photos