1948 Leaf Babe Ruth PSA 1

1948 Leaf Babe Ruth PSA 1