1950 Roosevelt Dime ** GEM BU ***

See Photo ----------Blast White BU