CASE XX Chestnut Bone CV Peanut Pocket Knife Knives

CASE XX Peanut
Chestnut Jigged Bone