CHANDELLAS OF BUNDELKHAND: Madana Varman, fl. 1129-1163, gold 1/4 stater (0.98g)

CHANDELLAS OF BUNDELKHAND: Madana Varman , fl. 1129-1163, gold ¼ stater (0.98g), Mitch-407. De-142, Lakshmi seated, EF, R.
Item #85707