DISNEY STORE 13" Plush DOPEY Snow White & The Seven Dwarfs *NWT*

12" Disney store plush, new with tag