EXTREMELY RARE GORGEOUS BANKNOTE SPAIN 1000 PESETAS 1925


EXTREMELY RARE GORGEOUS BANKNOTE SPAIN 1000 PESETAS 1925
THE PHOTO