EXTREMELY RARE GORGEOUS BANKNOTE SPAIN 1000 PESETAS 1925 !!


EXTREMELY RARE GORGEOUS BANKNOTE SPAIN 1000 PESETAS 1925 !!
THO PHOTO