FENTON MILK GLASS HOBNAIL 3

FENTON MILK GLASS HOBNAIL 3 VASE