FRANCE 1792 I Silver 30 Sols

FRANCE 1792 I Silver 30 Sols Catalog No: KM606.7