GLAVNOKOMANDUIUSH GEN.VRANGELin PEREKLICHKA#68-Russian magazine GALLIPOLIIZEV,57

Pereklichka #68,voenno-politicheskii zhurnal obshchestva Gallipoliizev,veteranov Armii Gen.Denikin i Gen. Vrangel i USA,N.Y.,1957,16 str

Posted with eBay Mobile