Gorgeous Japanese Kimono Zori

Gorgeous Japanese Kimono Zori. Size 6.0 to 6.5 Women's size. It is black with blueish straps and leather bottoms. I bought this for over 100.00.