Harley-Davidson 2009 Barbie Doll NIP

Harley-Davidson 2009 Barbie Doll NIP