Harley Davidson Charm

H arley Davidson Collector charm Westminster Harley Davidson. Westminster, California