JAPANESE BADGE,JAPAN MEDAL,RISING SUN 7th / 1938-1943