MTG x46 Zendikar Land and X35 Battle for Zendikar Land

bid on 46 original zendikar full art lands and 35 battle for zendikar full art lands