OA BSA Shu-Shu-Gah Lodge 24 Boy Scout Patch 2004 NOAC Coney Island Flap 2 Pc

Great patch, ships fast!