Obsolete Boston Police Badge Hallmarked Blackinton, Wallet Size Badge.

T his is a Boston Police obsolete badge that was made for a wallet. Hallmarked Blackinton.