Poland Iron 10 Fenigow 1917

Poland Iron 10 Fenigow 1917

Our ref: V 88