Railway ticket BTC(E) Helpston - Melton Mowbray (Town)

Undated BTC(E) Special Cheap Day Return, Helpston cl 6 June 1966 to Melton Mowbray (Town)