Syria 1920 Postcard BEYROUTH to Saxony

Syria 1920 Postcard BEYROUTH to Saxony