TIKI FARM-BALI HAI -THE GOOF TIKI MUG

TIKI FARM-BALI HAI -THE GOOF TIKI MUG.. NO CHIPS OR CRACKS!1