Trench Art Brass Ashtray

Trench Art Brass Ashtray