UNITED STATES--Scott #117

UNITED STATES--Scott #117 used. (MY)