vintage 1970's harley davidson 1200cc shovelhead pin

2" x 3/4"1970's original vintage 1200cc shovelhead wing pin