VINTAGE RHINESTONE BRACELET KRAMER OF NEW YORK 7

VINTAGE RHINESTONE BRACELET KRAMER OF NEW YORK 7". EXCELLENT CONDITION.