vintage seagrams 1 gallon whiskey bottle

VINTAGE SEAGRAMS 1 GALLON WHISKEY JUG, GREAT COIN BANK OR COLLECTABLE!!