Viz Comic -1985 12a

1985 issue of Viz. No 12a. Happy ebaying!