Warhammer 40K Tau Piranha #2 NIB

NIB Tau Piranha still sealed