White Louis XVI style striped settee

White Louis XVI style striped settee