Wilton STRAWBERRY SHORTCAKE Cake Pan

Wilton Strawberry Shortcake Cake Pan. #502-3855. In great shape.