2005 1 oz Australian Silver Kangaroo

Mintage of only 26,146 coins.

2005 1 oz Australian Silver Kangaroo (In original capsule)